Ondernemers en ex-ondernemers
Bureau Benedictus BV is gespecialiseerd in schuldsaneringstrajecten voor ondernemers en ex-ondernemers. Soms is het mogelijk om een doorstart te realiseren. In dat geval wordt via het traject van wettelijke schuldsanering een soort surseance van betaling uitgevoerd. In de meeste gevallen echter is schuldsanering gericht op beëindiging van de onderneming en sanering van de schulden. Ook als uw onderneming al geëindigd is, maar u nog geconfronteerd wordt met restschulden, kunt u bij ons terecht.

Is uw onderneming nog actief en zijn er acute problemen? U kunt met voorrang bij ons terecht.

Dreiging beslag of dreiging faillissement
Er is beslag gelegd of dreigt beslag of faillissement. Neemt u dan direct contact op met Bureau Benedictus BV. Wij proberen voor u de uitvoer van het beslag te laten opschorten om tijd te verkrijgen een regeling te treffen.
Dreigt er faillissement? Als u tijdig een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan heeft sanering voorrang op faillissement en kunt u een faillissement voorkomen.

Particulieren
De meest efficiënte vorm van sanering is het traject van wettelijke schuldsanering. De wet schrijft voor dat een schuldenaar alleen in aanmerking komt voor wettelijke schuldsanering als er geen buitengerechtelijke oplossing mogelijk is of dat een schuldenaar niet via de gemeentelijke schuldhulpverlening gesaneerd kan worden. In de meeste gevallen dienen particulieren hun schulden via de kredietbank te saneren. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer u een 'eigen woning' heeft of om andere redenen, dan kunt u bij Bureau Benedictus BV terecht. In tegenstelling tot de kredietbank is sanering via Bureau Benedictus BV niet gratis. Daar staat tegenover dat u bij ons direct wordt geholpen en u direct weet waar u aan toe bent.

Noodhulp
Bureau Benedictus BV is door de Raad voor Rechtsbijstand erkent als verlener van rechtsbijstand. Is er sprake van dreiging afsluiting water, elektra of gas of is ontruiming van de huurwoning aangekondigd? In veel gevallen kunnen wij bij de rechtbank een voorlopige voorziening vragen de afsluiting of ontruiming op te schorten. De rechter beslist over het verzoek.
Bureau Benedictus BV heeft een piketdienst voor dreigende situaties, zodat er zoveel mogelijk een bewindvoerder beschikbaar is om noodhulp te verlenen.
Omdat Bureau Benedictus BV is erkent als verlener van rechtsbijstand, worden de kosten van het aanvragen van een voorlopige voorziening vergoed door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

'Discrete saneringen'
Alle zaken worden discreet behandeld. Met 'discrete saneringen' bedoelen wij de categorie klanten die vanwege hun beroep zich eigenlijk geen schuldsanering kunnen veroorloven. Steeds vaker komt het voor dat overheidsdiensten (of andere werkgevers) consequenties verbinden als de werknemer wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Bureau Benedictus BV heeft zich gespecialiseerd in deze trajecten en probeert met schuldeisers tot een oplossing te komen zonder dat een wettelijk traject nodig is.

Eigen woning
Is het bezit van een eigen woning een belemmering om een sanering via de kredietbank uit te voeren? In dat geval kunt u bij ons kantoor terecht voor een saneringstraject.
Dreigt er executieverkoop van uw woning of is er sprake van een aanzienlijk tekort bij verkoop van de woning?
Bij dreiging van executoriale verkoop van uw woning of als het tekort bij verkoop zal leiden tot een problematische schuldpositie, ook dan kunt u bij ons kantoor terecht voor hulpverlening.
Wij proberen een regeling te treffen met de hypotheekhouder. Soms is het mogelijk de woning te herfinancieren via de regeling die ons kantoor heeft getroffen met Kredietbank Nederland. We willen hiermee niet de verwachting wekken dat het probleem gemakkelijk is op te lossen. In het intakegesprek kunnen wij u al snel duidelijkheid geven over het te volgen traject en de kans van slagen.

Beschermingsbewind
Als u onder beschermingsbewind staat of onder schuldenbewind, ook dan kunt u bij ons kantoor terecht voor een aanvraag schuldsanering.
Uw beschermingsbewind blijft dan gewoon doorlopen. U heeft dan tijdelijk twee bewindvoerders: een beschermingsbewindvoerder en een saneringsbewindvoerder.
Zodra de schulden gesaneerd zijn, valt u weer terug op alleen de beschermingsbewindvoerder.
Bureau Benedictus BV werkt samen met nagenoeg alle beschermingsbewindkantoren.